Sociální podnikání

Společnost pomáhá subjektům implementovat tyto základní principy sociálního podnikání:

  • ekonomické aktivity, které naplňují obecně prospěšné cíle
  • hlavním obecně prospěšným cílem je zaměstnávání osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením
  • další obecně prospěšné cíle jsou naplňovány zejména podporováním a spoluprací s neziskovým sektorem
  • zaměstnávání minimálně 40 % osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením
  • zapojeni zaměstnanců do rozhodovacích procesů firmy – pravidelně je informovat o chodu podniku, výsledcích hospodaření a dalším směřování firmy a mají možnost vyjadřovat se k pracovním záležitostem i řízení a strategickému plánování firmy
  • uspokojení místních potřeb, využití místních zdrojů, přispívání k rozvoji místní komunity a zapojení se do iniciativ a partnerství daném regionu- společnost ve své činnosti zohledňuje environmentální aspekty, zejména šetrné zacházení se zdroji, zacházení s odpady, využívání ekologicky nezávadných produktů apod.
  • reinvestování do svého rozvoje zisk ve výši minimálně 51%
  • dodržování etických principů včetně principu rovných příležitostí
  • úprava pracovní prostředí a podmínky dle individuálních potřeb zaměstnance30